Quy định thực tập và đồ án tốt nghiệp
20 Tháng Chín, 2016
GraphicDesign: Camera Raw và ứng dụng thực tế
21 Tháng Chín, 2016

CLB IT: Quy chế hoạt động Câu lạc bộ

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1:    Mục đích

Tạo sân chơi công nghệ (CN), học thuật (HT) cho sinh viên (SV) của Khoa toàn hệ thống, cập nhật CN và nghiên cứu khoa học (NCKH), tạo cầu nối giữa DN và Khoa.

Điều 2:    Chức năng và nhiệm vụ

 • Tổ chức hội thảo CNHT/NCKH (nội bộ và có sự tham gia của DN) định kỳ cho SV Khoa toàn hệ thống.
 • Tổ chức rèn luyện và đưa SV Khoa tham gia các cuộc thi tin học/CNTT/Anh Ngữ cấp Thành phố/Quốc gia/Quốc tế.
 • Tổ chức giao lưu với các đơn vị, câu lạc bộ ngoài trường.

Điều 3:

Câu lạc bộ IT hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Ban Chủ nhiệm khoa và chịu sự giám sát về mặt chuyên môn, nội dung hoạt động của các Bộ môn.

CHƯƠNG II

THÀNH VIÊN

Điều 4:    Đối tượng tham gia

Tất cả SV đang công tác và học tập tại trường yêu thích CNHT và NCKH, tán thành quy chế của Câu lạc bộ, tự nguyện gia nhập Câu lạc bộ thì được Ban Chủ nhiệm xét công nhận là thành viên Câu lạc bộ.

Điều 5:    Thủ tục tham gia

Người xin gia nhập Câu lạc bộ phải điền đầy đủ thông tin vào Đơn xin gia nhập Câu lạc bộ và nộp lại cho Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ. Việc kết nạp thành viên mới sẽ được xem xét tiến hành sau khi Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhận được đơn xin gia nhập trong thời gian 10 ngày.

Điều 6:    Nhiệm vụ của thành viên

 • Tôn trọng, chấp hành Quy chế, giữ gìn tư cách thành viên Câu lạc bộ.
 • Tham gia tích cực các công việc và hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Tuyên truyền, phát triển thành viên Câu lạc bộ, bảo vệ danh dự và uy tín của Câu lạc bộ.
 • Đoàn kết, tương trợ với các thành viên trong Câu lạc bộ và trong trường.

Điều 7:    Quyền hạn của thành viên

 •  Tham gia thảo luận, biểu quyết mọi công việc của Câu lạc bộ; được ứng cử, đề cử vào Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.
 • Được bồi dưỡng về chuyên môn/CN, khuyến khích và tạo điều kiện để phát huy khả năng chuyên môn.
 • Được Câu lạc bộ hỗ trợ, tạo điều kiện thực hiện các ý tưởng và tiến hành tìmhiểu CNHT/NCKH trong điều kiện và khả năng của Câu lạc bộ.
 • Được hưởng những quyền lợi khác do Câu lạc bộ quy định.

CHƯƠNG III

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 8:    Nguyên tắc tổ chức

Câu lạc bộ được tổ chức theo nguyên tắc: tự nguyện, tự quản, tập trung dân chủ và tuân thủ pháp luật nhà nước; các quy chế, quy định của khoa/trường.

Điều 9:    Cơ cấu tổ chức

 • Khoa/BM có vai trò cố vấn và phản biện cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ về mặt tổ chức và chuyên môn/CN.
 • Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm 1 chủ nhiệm, 1 phó chủ nhiệm, 1 thư ký, các thành viên thường trực và các thành viên. Chức năng và nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ được quy định tại điều 11 trong chương này.

Điều 10:  Đại hội thành viên Câu lạc bộ

 • Đại hội thành viên Câu lạc bộ tổ chức 1 năm một lần vào ngày 1 tháng 9 hàng năm (nhân kỷ niệm ngày thành lập Khoa 1-9-2008).
 • Đại hội thành viên câu lạc bộ có nhiệm vụ:
  • Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua và quyết định các chủ trương, chương trình hoạt động nhiệm kỳ tới.
  • Bầu ra Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ mới của Câu lạc bộ.
  • Sửa đổi hoặc bổ sung Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ.

Các quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có sự đồng ý ít nhất 1/2 tổng số thành viên tham dự đại hội.

Số lượng thành viên Ban chủ nhiệm của Câu lạc bộ là do Đại hội đề xuất quyết định.

 • Đại hội Câu lạc bộ đột xuất có thể được tổ chức để giải quyết các vấn đề cấp bách ảnh hưởng đến lợi ích của các thành viên hoặc uy tín của Câu lạc bộ.
 • Các quyết định của Đại hội thành viên Câu lạc bộ về việc bầu cử Ban chủ nhiệm; về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ chỉ có giá trị khi có quyết định chấp thuận của trưởng khoa.

Điều 11:  Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ

 • Ban chủ nhiệm của Câu lạc bộ là tổ chức lãnh đạo, quản lý và điều hành, đưa ra các quyết định cuối cùng cho tất cả các chương trình và hình thức hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ được thành lập thông qua kết quả bầu cử tại Đại hội Câu lạc bộ và có quyết định bổ nhiệm của Ban Chủ nhiệm khoa, với nhiệm kỳ hoạt động là 1 năm, trong đó xác định cá nhân cụ thể cho các chức danh Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm.
 • Ban chủ nhiệm có nhiệm vụ tổ chức lễ kết nạp thành viên mới.
 • Các thành viên trong Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ phải có trách nhiệm về mọi hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Ban chủ nhiệm có quyền ra quyết định khen thưởng hoặc kỷ luật các cá nhân, tổ chức theo quy định tại điều 15 và điều 16 chương V.

CHƯƠNG IV

HOẠT ĐỘNG

Điều 12:  Nguyên tắc hoạt động

Mọi hình thức và chương trình hoạt động của Câu lạc bộ phải đảm bảo thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của Câu lạc bộ (quy định trong điều 2 chương I).

Điều 13:  Sinh hoạt định kỳ

Sinh hoạt định kỳ 2 tuần 1 lần (hay theo sự kiện), trong buổi sinh hoạt định kỳ phải có sự tham gia của ít nhất 1 thành viên trong Ban chủ nhiệm. Nội dung sinh hoạt phải được Ban chủ nhiệm thống nhất và thông báo trước cho các thành viên.

Điều 14:  Nội dung hoạt động

 • Tổ chức báo cáo chuyên đề về các vấn đề CNHT/NCKH nổi bật hoặc vấn đề đang được quan tâm của các thành viên Câu lạc bộ.
 • Tổ chức các buổi giao lưu, tham quan dã ngoại cho thành viên Câu lạc bộ tìm hiểu, nâng cao hiểu biết.
 • Tổ chức và tham gia các cuộc thi về CN trong và ngoài trường.

CHƯƠNG V

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 15:

Cá nhân và tổ chức tích cực tham gia các hoạt động và có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ của Câu lạc bộ thì được đề xuất Ban Chủ nhiệm khoa khen thưởng.

Điều 16:

Các nhân và đơn vị làm trái mục đích Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ thì tùy theo mức độ mà bị khiển trách, cảnh cáo hoặc thôi công nhận tư cách thành viên.

CHƯƠNG VI

CHẤP HÀNH QUY CHẾ

Điều 17:

 • Thành viên Câu lạc bộ phải thực hiện đúng Quy chế này.
 • Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Quy chế này cho toàn thể thành viên Câu lạc bộ.
 • Việc sửa đổi Quy chế này do Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đề nghị, Ban Chủ nhiệm khoa ban hành quyết định.

Trả lời