Máy tính, thiết bị mạng – bảo mật, phần mềm, đạo tạo nghề nghiệp