Học phí các ngành nghề năm 2018
20 Tháng Chín, 2016
CLB IT: Quy chế hoạt động Câu lạc bộ
21 Tháng Chín, 2016

Quy định thực tập và đồ án tốt nghiệp

1-  Thực hiện đồ án

 • Nhận đề tài vào đầu giai đoạn 2, học kỳ cuối của khoá học, căn cứ theo tiến độ học tập;
 • Thời gian từ 3 – 5 tháng đối với trình độ trung cấp nghề; từ 4 – 6 tháng đối với trình độ cao đẳng nghề.
 • Thực hiện đề tài theo nhóm, từ 3 – 5 sinh viên/ nhóm/ 01 đề tài, với 01 nhóm trưởng; mỗi nhóm có một giảng viên hướng dẫn (GVHD);
 • Quy định thực hiện đồ án tốt nghiệp theo “Hướng dẫn và quy định thực hiện đồ án”.

2-  Hoàn tất đồ án

 • Bộ sản phẩm đồ án gồm Tập đồ án (01 bản cứng) và CD (02 bản mềm), tổ chức theo cấu trúc quy định;
 • Sinh viên nộp bộ của sản phẩm đồ án tốt nghiệp cho GVHD theo thời gian quy định.

3-  Thời gian thực tập tốt nghiệp (TTTN) căn cứ theo tiến độ học tập

 • Thực tập vào đầu giai đoạn 2 của học kỳ cuối hoặc kết thúc học kỳ cuối của khoá học;
 • Thời gian TTTN:
  • thực tập tại phòng thí nghiệm (Xưởng, phòng máy): 2 – 4 tuần;
  • thực tập thực tế tại doanh nghiệp: 4 – 8 tuần;

4-  Kết quả đánh giá TTTN gồm (theo bộ hồ sơ TTTN)

 • Nhật ký và kết quả TTTN ;
 • Báo cáo thu hoạch TTTN ;

5-  Bảo vệ sơ khảo

 • Sau khi hoàn thiện đồ án tốt nghiệp, các nhóm thực hiện bảo vệ sơ khảo trước GVHD, bộ môn nhằm chuẩn bị tốt cho việc bảo vệ chính thức trước hội đồng sát hạch;
 • Các nhóm bảo vệ đạt ở vòng sơ khảo mới được phép bảo vệ trước hội đồng sát hạch.

6-  Bảo vệ tốt nghiệp trước hội đồng (thành viên hội đồng gồm giảng viên và doanh nghiệp)

 • Công tác chuẩn bị cho việc báo cáo, gồm:
  • sản phẩm đồ án tốt nghiệp;
  • slides trình chiếu;
  • một số phần mềm, công cụ,… liên quan;
 • Báo cáo theo nhóm thực hiện đồ án:
  • mỗi thành viên báo cáo phần nội dung mà mình phụ trách: 25 – 30’/nhóm;
  • hội đồng vấn đáp: 5-10’/nhóm;

7-  Điểm TTTN

Điểm TTTN = 0.4 * M + 0.4 * R + 0.2 * A, trong đó:

 • M: điểm “Nhật ký và kết quả TTTN”, chiếm 40% của tổng điểm TTTN;
 • R: điểm “Báo cáo thu hoạch TTTN”, chiếm 40% của tổng điểm TTTN;
 • A: điểm Thái độ TTTN, chiếm 20% của tổng điểm TTTN (đánh giá, nhận xét của doanh nghiệp nơi sinh viên thực tập và GVHD);
 • Điểm TTTN được tính theo quy chế đào tạo (>=5.0).

8-  Điểm đồ án tốt nghiệp (DATN) được tính như sau

Điểm DATN = 0.1 * A + 0.4 * R + 0.5*G, trong đó:

 • R: điểm Sản phẩm đồ án tốt nghiệp, chiếm 40% của tổng điểm DATN (điểm trung bình cộng của 02 GVHD và được thẩm định bởi trưởng bộ môn);
 • A: điểm Thái độ thực hiện đồ án, chiếm 10% tổng điểm DATN (đánh giá thái độ tích cực trong quá trình thực hiện đồ án qua sự hướng dẫn của GVHD);
 • G: điểm Bảo vệ tốt nghiệp, chiếm 50% của tổng điểm DATN (điểm trung bình cộng của các thành viên hội đồng sát hạch: >=6.0);
 • Điểm DATN là điểm tốt nghiệp THỰC HÀNH NGHỀ và là điều kiện để cấp chứng nhận Bác sỹ hệ thống mạng;

 

Trường Cao đẳng iSpace Cần Thơ

Trả lời