18 Tháng Năm, 2017

Chính sách chất lượng

1. Đánh giá kết quả học tập theo quá trình:  Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng cả quá trình học tập với những sản phẩm cụ thể qua từng môn học, học kỳ và khóa chuyên đề chứ không chỉ bằng bài thi cuối kỳ.  Mỗi môn học gồm 5 bài thực hành tại lớp, […]