20 Tháng Chín, 2016

Học phí các ngành nghề năm 2018

Ghi chú: Học phí trên đã bao gồm học phí Anh Văn, thực hiện đề tài và bảo vệ tốt nghiệp. Sinh viên đóng học phí cho cả học kỳ I và học kỳ II thì được giảm 10% trên học phí của học kỳ II. Sinh viên đóng học phí 1 lần (trọn khóa) hoặc 1 năm (3 học […]